Welkom

Op deze website vindt u de afspraken die het SWV VO Delflanden met de partners in onderwijs en zorg heeft gemaakt om zo passend mogelijke ondersteuning te kunnen bieden aan de leerlingen binnen onze scholen.

SWV VO Delflanden zoekt een onafhankelijk voorzitter voor de Raad van Toezicht

27 oktober 2020: Het SWV VO Delflanden is op zoek naar een onafhankelijke, verbindende en richtinggevende voorzitter voor haar Raad van Toezicht, die naast het technisch leiden van de bestuursvergaderingen, samen met de directeur-bestuurder de vergaderingen voorbereidt.

Vacature onafhankelijk voorzitter

Kwaliteitsprofiel onafhankelijk voorzitter

Onderzoek en ondersteuning bij hoogbegaafdheid en bijkomende problematiek

09 september 2020: Sommige leerlingen hebben kenmerken van hoogbegaafdheid én kenmerken van leer-, of ontwikkelingsproblemen. De leerlingen presteren niet volgens verwachting en lijken gedemotiveerd en ongelukkig. Soms is er sprake van verzuim en zelfs thuiszitten. Over de onderwijs- en zorgbehoeftes van deze leerlingen bestaat nog veel onduidelijkheid. Vanaf schooljaar 2020-2021 is het mogelijk om voor deze leerlingen bij het OPDC-SWV VO Delflanden handelingsgerichte diagnostiek te laten uitvoeren, zodat er gerichte ondersteuning ingezet kan worden. Zorgcoördinatoren kunnen leerlingen hiervoor aanmelden in overleg met de aan de school verbonden bpo'er, of gedragswetenschapper. Meer informatie is te vinden in bijgaande folder.

Folder onderzoek en ondersteuning bij hoogbegaafdheid en bijkomende problematiek

Wanneer het niet goed gaat op school

01 september 2020: De weg vinden wanneer het met je kind niet goed gaat op school. Voor veel ouders/verzorgers is het een doolhof. Om ouders/verzorgers op weg te helpen heeft Ouders & Onderwijs een overzicht gemaakt. In een oogopslag kunt u zien, welke stappen u kunt zetten en bij welke instanties u terecht kunt.

Infographic Ouders & Onderwijs

Jaarverslag 2019

11 juni 2020: Het jaarverslag 2019 is in juni 2020 bestuurlijk vastgesteld. In het jaarverslag wordt verantwoording gegeven over de besteding van de middelen van het samenwerkingsverband.

Jaarverslag 2019

PleysierCollege Koersplan 2019 - 2023

12 januari 2020: Het Pleysiercollege, - de scholen van voortgezet speciaal onderwijs cluster 4 in ons samenwerkingsverband- heeft een koersplan ontwikkeld dat aansluit bij hun motto: iedere jongere zijn eigen toekomst. Om dat te bereiken, ligt de focus op vier thema's: zelfvertrouwen, eigenaarschap, zelfredzaamheid en een realistisch toekomstbeeld.

In een animatie worden deze thema's toegelicht met vogels als metafoor: vogels zijn kwetsbaar, maar ook veerkrachtig en heel divers - evenals de leerlingen in het speciaal onderwijs. De bomen als metafoor voor de scholen: een veilige plek waar de leerlingen kunnen werken aan hun vaardigheden, zodat ze straks klaar zijn voor een eigen toekomst.

Koersplan 2019 - 2023