Welkom

Op deze website vindt u de afspraken die het SWV VO Delflanden met de partners in onderwijs en zorg heeft gemaakt om zo passend mogelijke ondersteuning te kunnen bieden aan de leerlingen binnen onze scholen.

Nieuws

Onderzoek en ondersteuning bij hoogbegaafdheid en bijkomende problematiek

09-09-2020: Sommige leerlingen hebben kenmerken van hoogbegaafdheid én kenmerken van leer-, of ontwikkelingsproblemen. De leerlingen presteren niet volgens verwachting en lijken gedemotiveerd en ongelukkig. Soms is er sprake van verzuim en zelfs thuiszitten. Over de onderwijs- en zorgbehoeftes van deze leerlingen bestaat nog veel onduidelijkheid. Vanaf schooljaar 2020-2021 is het mogelijk om voor deze leerlingen bij het OPDC-SWV VO Delflanden handelingsgerichte diagnostiek te laten uitvoeren, zodat er gerichte ondersteuning ingezet kan worden. Zorgcoördinatoren kunnen leerlingen hiervoor aanmelden in overleg met de aan de school verbonden bpo'er, of gedragswetenschapper. Meer informatie is te vinden in bijgaande folder.

Folder onderzoek en ondersteuning bij hoogbegaafdheid en bijkomende problematiek

Coronavirus: hoe worden onze medewerkers de komende periode ingezet?

08-04-2020: Het kantoor van het SWV VO Delflanden is dicht, maar dat betekent niet dat de medewerkers van het SWV VO Delflanden niet voor u klaar blijven staan. Naar aanleiding van de verlenging van de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, wordt in onderstaand schrijven onze partners in onderwijs en zorg nader geïnformeerd over de inzetbaarheid van de medewerkers.

Dienstverlening medewerkers SWV VO Delflanden

Veel gestelde vragen over corona, onderwijs en zorg

Passend onderwijs en corona

Gewijzigde aanpak eindexamen

Aanpassen schooladvies zonder eindtoets

Hulpverlening aan ouders en kind in tijden van corona

PleysierCollege Koersplan 2019 - 2023

12 januari 2020: Het Pleysiercollege, - de scholen van voortgezet speciaal onderwijs cluster 4 in ons samenwerkingsverband- heeft een koersplan ontwikkeld dat aansluit bij hun motto: iedere jongere zijn eigen toekomst. Om dat te bereiken, ligt de focus op vier thema's: zelfvertrouwen, eigenaarschap, zelfredzaamheid en een realistisch toekomstbeeld.

In een animatie worden deze thema's toegelicht met vogels als metafoor: vogels zijn kwetsbaar, maar ook veerkrachtig en heel divers - evenals de leerlingen in het speciaal onderwijs. De bomen als metafoor voor de scholen: een veilige plek waar de leerlingen kunnen werken aan hun vaardigheden, zodat ze straks klaar zijn voor een eigen toekomst.

Koersplan 2019 - 2023

Jaarverslag 2018

19 juni 2019: Het jaarverslag 2018 is in juni 2019 bestuurlijk vastgesteld. In het jaarverslag wordt verantwoording gegeven over de besteding van de middelen van het samenwerkingsverband.

Jaarverslag 2018

Wanneer het niet goed gaat op school

19 maart 2018: De weg vinden wanneer het met je kind niet goed gaat op school. Voor veel ouders/verzorgers is het een doolhof. Om ouders/verzorgers op weg te helpen heeft Ouders & Onderwijs een overzicht gemaakt. In een oogopslag kunt u zien, welke stappen u kunt zetten en bij welke instanties u terecht kunt.

Infographic Ouders & Onderwijs

Ondersteuningsplan 2016-2020

9 september 2016: In het ondersteuningsplan wordt beschreven op welke manier passend onderwijs binnen het SWV VO Delflanden wordt vormgegeven en op welke manier het SWV VO Delflanden samenwerkt met de gemeenten Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp bij het bieden van onderwijs en zorg aan jongeren en gezin.

Ondersteuningsplan 2016 -2020